Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

  

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR KOPERS

 

Veilingen via het platform van Frutova zijn openbare veilingen in de zin van artikel VI.53, 11° van het Wetboek van Economisch Recht. Frutova vereist dat bieders de kavels waarop zij bieden zelf en ter plaatse onderzoeken tijdens de door Frutova georganiseerde bezichtigingsmomenten. Er geldt geen herroepingsrecht voor aankopen via het Frutova platform. Niet alle verkopers op het platform zijn professionele verkopers. Frutova beveelt consumenten met het oog op het bepalen van de garantie aan om hiermee rekening te houden. Door een account aan te maken op het platform aanvaardt de gebruiker dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt door Frutova. Meer informatie vindt u in artikel 2.3 van deze voorwaarden.  

 

 

  1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.Frutova.com en het daaraan verbonden veilingplatform (het “Platform”). Bij het aanmaken van een account op het Platform aanvaardt de gebruiker gebonden te zijn door deze voorwaarden ten aanzien van Frutova BV (“Frutova”, BE0731789576 met zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4 magazijn A2) en de verkopers van kavels op het Platform.

 

 

  1. DIENSTEN

2.1.         De gebruiker aanvaardt dat Frutova bij de organisatie van veilingen op het platform optreedt als makelaar/tussenpersoon. De dienstverlening van Frutova is beperkt tot het ter beschikking stellen van het Platform aan gebruikers en het verschaffen van informatie door de organisatie van bezichtigingsmomenten. Frutova is, tenzij wanneer dit uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, niet de verkoper van kavels die worden aangeboden voor veiling op het Platform. De koopovereenkomst na een veiling komt uitsluitend tot stand tussen de gebruiker en de Opdrachtgever.

2.2.         Veilingen via het platform van Frutova zijn openbare veilingen in de zin van artikel VI.53, 11° van het Wetboek van Economisch Recht. Frutova vereist dat bieders de kavels waarop zij bieden zelf en ter plaatse onderzoeken tijdens de door Frutova georganiseerde bezichtigingsmomenten. Gebruikers aanvaarden dat er geen herroepingsrecht geldt voor aankopen via het Platform.

  

  1. REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN ACCOUNTS

3.1.         Een gebruiker moet zich voor het gebruik van het Platform registreren op de website www.Frutova.com. De gebruiker bevestigt dat de informatie opgegeven bij registratie op het Platform correct is. De gebruiker bevestigt meerderjarig te zijn. De gebruiker krijgt bij het aanmaken van een account een persoonlijke login en een paswoord. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaren van deze gegevens en zal ten aanzien van Frutova en de verkoper aansprakelijk zijn voor alle handelingen die werden uitgevoerd met gebruik van deze account.

3.2.         Door een account aan te maken op het Platform aanvaardt de gebruiker dat zijn of haar persoons-gegevens worden verwerkt en bewaard door Frutova. Deze gegevens omvatten de door de gebruiker bij registratie opgegeven informatie en informatie over het gebruik van de account op het Platform Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor klantenbeheer (waaronder direct marketing met commerciële communicatie over Frutova en haar veilingen), de verbetering van haar diensten, en de afhandeling van veilingen die worden uitgevoerd met gebruik van de account (waaronder de invordering van facturen en de oplossing van geschillen). Frutova draagt er zorg voor dat deze gegevens beveiligd worden bewaard. De gebruiker heeft recht op toegang, correctie en verwijdering van zijn of haar gegevens. De gebruiker aanvaardt dat zijn gegevens worden meegedeeld aan de Opdrachtgever bij afhandeling van de veiling van een Kavel waarop de gebruiker een bod heeft uitgebracht.

 3.3.         De gebruiker zal het Platform niet gebruiken voor enig onwettig doel of enig doel dat in deze voorwaarden verboden is. De gebruiker mag het Platform niet gebruiken op een manier die schade, storing, overbelasting veroorzaakt of kan veroorzaken aan het Platform. De gebruiker dient zich behoorlijk te gedragen en mag geen schade toebrengen andere gebruikers. De gebruiker mag op geen enkele wijze via de website materialen of informatie verzamelen of trachten te verkrijgen die niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld. De gebruiker zal zich ervan onthouden om informatie op het Platform op systematische of geautomatiseerde wijze van het Platform af te halen, zoals door middel van crawling en/of scraping van de inhoud. De gebruiker mag op geen enkele wijze bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van de computers kunnen schaden, bevatten. 

3.4.         Frutova kan een gebruiker na kennisgeving uitsluiten van verder gebruik van het Platform. Hoewel Frutova voor dergelijke uitsluiting niet verplicht is om redenen op te geven, kan dit onder andere gebeuren wanneer er aanwijzingen bestaan dat de gebruiker niet solvabel is, wanneer de account wordt gebruikt in strijd met toepasselijke wetgeving of op een manier die de integriteit van het Platform of een veiling negatief kan beïnvloeden, waaronder gebruik voor valse biedingen om de prijs van kavels kunstmatig op te drijven.

 

 

  1. KAVELS, ONDERZOEKSPLICHT EN INFORMATIE

 4.1.         Goederen die worden aangeboden op het Platform zijn weergegeven in kavels (“Kavels”). De omschrijving van Kavels op de website van Frutova wordt meegedeeld ten indicatieve titel op basis van informatie die door de opdrachtgever van Frutova (de “Opdrachtgever”) werd gegeven. Frutova kan deze omschrijving op elk ogenblik wijzigen of aanvullen. Behoudens opzettelijke fouten van Frutova, is zij niet aansprakelijk voor de weergegeven informatie.

4.2.         Kavels die worden aangeboden op het Platform zijn van diverse aard en omvatten vooral groenten en fruit. De Kavels worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van het aanbieden. Frutova biedt geen waarborg of garantie voor de Kavels. Waarborg of garantie door Opdrachtgevers resp. verkopers op het Platform is uitgesloten of, indien dit wettelijk niet mogelijk is, beperkt tot de minimale verplichte garantie. Frutova biedt geen garanties voor de omschrijving met betrekking tot de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing aan of de echtheid van, het gewicht of de staat van het product. Gewichten, kwaliteiten, verpakkingen, of aantallen of commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder, behoudens bij opzettelijke fout, enige garantie of verantwoordelijkheid van Frutova of de Opdrachtgever. Bij een eventuele foutieve vermelding in de catalogus geeft dit, behoudens opzettelijke fouten van Frutova, geen aanleiding tot nietigheid of ontbinding.

4.3.         Frutova organiseert bezichtigingsmomenten om de Kavels te inspecteren tijdens de veiling. De gebruiker is verplicht om de goederen tijdens deze bezichtigingsmomenten grondig te inspecteren, al dan niet met bijstand van een expert in de betrokken goederen, vooraleer een bod wordt uitgebracht. De gebruiker die een bod uitbrengt op een Kavel aanvaardt de feitelijke toestand van het Kavel met alle gebreken. Als de gebruiker een bod uitbrengt op een Kavel zonder voorafgaandelijke inspectie van het Kavel, is dit bod bindend maar kan de gebruiker geen rechten ontlenen uit de omschrijving die online beschikbaar wordt gesteld. Een bod dat wordt uitgebracht zonder inspectie gebeurt dus op risico van de gebruiker, die dit risico aanvaardt.

4.4.         De gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de Opdrachtgevers of verkopers die Kavels aanbieden via het Platform niet noodzakelijk professionele verkopers zijn. Als de professionele hoedanigheid van de verkoper van een Kavel voor de gebruiker een doorslaggevende factor is bij het uitbrengen van een bod, dan is de gebruiker verplicht om Frutova vóór het uitbrengen van een bod schriftelijk (per e-mail naar info@Frutova.com) te vragen of de verkoper al dan niet een professionele verkoper is.

 

  1. VEILING

5.1.         Gebruikers kunnen een bod uitbrengen op het Platform na het inloggen met hun account. De eerste stap na het inloggen is het opgeven van het basisbedrag van het bod bij de weergave van een Kavel. Na het ingeven van een bod krijgt de gebruiker als tweede stap een controlescherm te zien met het bedrag van zijn bod (prijs), de veilingkost, de BTW en het totaalbedrag. Door na weergave van dit controlescherm het bod te bevestigen, wordt een bod voor de gebruiker bindend, finaal en onherroepelijk. De gebruiker blijft tot de finale toewijzing en betaling van het Kavel gebonden door zijn bod, ook indien er een hoger bod wordt uitgebracht door een andere gebruiker. Als het Kavel niet wordt toegewezen aan de hoogste bieder, behoudt de Opdrachtgever dus het recht om een Kavel te verkopen aan een andere bieder.

5.2.         Het is gebruikers verboden om een bod uit te brengen op Kavels die door henzelf of door familieleden ter veiling worden aangeboden. Gebruikers mogen evenmin op rechtstreekse of onrechtstreekse instructie van of na overleg met een Opdrachtgever een bod uitbrengen, bvb. om de prijs op te drijven. Wanneer Frutova vaststelt dat deze bepaling wordt geschonden, kan Frutova de veiling onmiddellijk schorsen of stopzetten. In dat geval zijn de betrokken Opdrachtgever en de gebruiker hoofdelijk gehouden tot de betaling aan Frutova van schadevergoeding ten belope van 17% van het bedrag van het betrokken bod, vermeerderd met 21% BTW.

5.3.         Frutova kan de identiteit en solvabiliteit van bieders controleren. Frutova kan de bieder verzoeken zijn solvabiliteit aan te tonen en hiervoor de bieder verzoeken een waarborg van 50% van het totale bedrag van het bod (bod + veilingkost + BTW) te betalen. De waarborg zal in geval van niet toekenning van het bod aan de bieder worden terugbetaald zonder enige intrest of vergoeding.

5.4.         Als een Kavel deel uitmaakt van een combinatiekavel, wordt dit vermeld op het Platform samen met op dat moment het hoogste bod op de afzonderlijke kavels. Indien een bod op een combinatiekavel groter of gelijk is aan het bod op de afzonderlijke Kavels, wordt de combinatiekavel in principe toegewezen aan bieder die het hoogste bod op de combinatiekavel heeft uitgebracht.

5.5.         Frutova kan veilingen op elk tijdstip schorsen, annuleren, vroeger beëindigen, op een ander tijdstip laten plaatsvinden en/of verlengen zonder dat gebruikers hiervoor enig verhaal kunnen uitoefenen op Frutova. Frutova kan goederen tot één kavel samenvoegen, een kavel splitsen en/of uit te veiling nemen. 

5.6.         Frutova kan veilingen verlengen of heropenen, bijvoorbeeld bij een technische storing op het Platform waardoor het niet (volledig) voor alle gebruikers toegankelijk is. Wanneer er tijdens de laatste 5 minuten voor het sluiten van een Kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit Kavel, wordt de veiling voor deze Kavel automatisch in tijdsblokken van 5 minuten verlengd na de initieel aangegeven sluitingstijd. 

  

  1. TOEWIJZING

6.1.         Na afloop van de veiling legt Frutova de resultaten voor aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft het recht om een Kavel niet toe te wijzen en om het hoogste bod te weigeren zonder opgave van redenen, bijvoorbeeld wanneer redelijke twijfel bestaat over de identiteit of de solvabiliteit van de hoogste bieder. Bij weigering van  zal Frutova aan de Opdrachtgever het volgende bod in rangorde voorleggen.

6.2.         De verkoop komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een bod op een Kavel aanvaardt. Frutova deelt de toewijzing mee aan de gebruiker die het aanvaarde bod heeft geplaatst. Deze gebruiker is gebonden om de prijs, de veilingkost (variërend per kavel) ten belope van % van de prijs vermeerderd met 21% BTW alsook (wanneer van toepassing) het volgrecht te betalen aan Frutova.  

6.3.         Na toewijzing verzendt Frutova de gebruiker per e-mail (1) in naam en voor rekening van de opdrachtgever een pro forma factuur voor de prijs en (2) in eigen naam een pro forma factuur voor de veilingkost, vermeerderd met 21% BTW. De gebruiker is verplicht deze factuur te betalen binnen de op de nota vermelde termijn.

6.4.         Als de gebruiker nalaat om het openstaande bedrag op de vervaldag volledig te betalen, is Frutova gerechtigd om de rouwkoop procedure in werking te zetten. Bij rouwkoop wordt de koopovereenkomst door schriftelijke kennisgeving buitengerechtelijk ontbonden lastens de gebruiker. Frutova kan het Kavel toewijzen aan een andere bieder en/of het Kavel opnieuw ter veiling aanbieden. De rouwkoper is ten aanzien van de Frutova gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het bedrag van de veilingkosten exclusief BTW, zonder afbreuk aan het recht van Frutova om vergoeding te vorderen voor alle schade die door zijn verzuim wordt veroorzaakt, waaronder (zonder beperking) het verschil in de prijs en de veilingkosten die niet werd gerealiseerd door zijn nalatigheid, en bijkomende opslagkosten.

 6.5.         Na betaling van de volledige openstaande som, ontvangt de gebruiker een factuur en een afgiftenota. Frutova behoudt zich het recht voor om het bedrag van elke factuur die niet betaald is op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te verhogen met 10% intrestvoet en een schadebeding van 10 % met een minimum van 150,00 € (exclusief BTW).

6.6.         Zodra 1 factuur vervallen en onbetaald is, worden alle uitstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. De gebruiker heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geen recht op korting of verrekening. Frutova heeft het recht om haar vorderingen te compenseren of netting toe te passen op vorderingen op de gebruiker.

6.7.         In het buitenland gevestigde gebruikers moeten de volledige som voldoen, inclusief BTW. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van intracommunautaire verkopen en na controle van het BTW nummer in een door de gebruiker ondertekende vervoersverklaring (waaruit het plaats en het land van bestemming duidelijk blijkt), kan het BTW bedrag worden gerestitueerd. Dit is enkel mogelijk wanneer de gebruiker deze verklaring binnen 5 dagen na levering aan Frutova heeft bezorgd. Indien de verleggingsregeling van toepassing is, is de koper geen BTW verschuldigd en dient de koper zelf zorg te dragen voor de correcte fiscale afwikkeling die op hem van toepassing zouden zijn. De gebruiker vrijwaart Frutova voor elke aanspraak of aanslag in dit verband.

 

 

  1. OVERDRACHT VAN RISICO EN OPHALING

7.1.         Na toewijzing overeenkomstig artikel 6.2 gaat het risico over op de gebruiker, koper van het Kavel. Het eigendomsrecht wordt voorbehouden en gaat pas over na betaling van alle verschuldigde bedragen. Goederen worden enkel vrijgegeven voor ophaling na voorlegging van de afgiftenota.

7.2.         De gebruiker is verplicht de goederen op te halen op de locatie en het tijdstip aangegeven in de afgiftenota en de kavelomschrijving. Enkel de gebruiker is gehouden tot betaling van invoertaksen of andere belastingen wanneer de goederen zich in het buitenland bevinden. Wanneer demontage van Kavels nodig is, moet de gebruiker dit uitvoeren. Gebruikers moeten de goederen ophalen of laten ophalen op een deskundige manier, zonder schade toe te brengen aan goederen en personen. De gebruiker is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen of instructies van Frutova bij ophaling.  

7.3.         De gebruiker die goederen laattijdig ophaalt is aan Frutova opslagkosten verschuldigd ten belope van 25 EUR excl. BTW per kalenderdag. Frutova heeft het recht de vrijgave van de goederen op te schorten tot na betaling van de opslagvergoeding. Als de gebruiker nalaat om de goederen op te halen na daar 3 keer schriftelijk aan te zijn herinnerd door Frutova (met een minimum van 2 weken tussen elke herinnering), zal Frutova zal gerechtigd zijn om het Kavel na kennisgeving aan de gebruiker te verwijderen of verder te verkopen zonder enig verhaalsrecht van de gebruiker.

7.4.         Als de eigenaar van de gebouwen of derden rechten doen gelden op een Kavel (bvb. door beslag of beslag onder derden), vooraleer deze is opgehaald door de koper, kan Frutova de overeenkomst met de gebruiker ontbinden. Zij zal dit meedelen aan de gebruiker per e-mail en het reeds betaalde bedrag terugbetalen. De gebruiker heeft geen recht op enige bijkomende vergoeding.

 

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1.         Frutova is behoudens opzet niet aansprakelijk voor gevolgschade of economische schade. Voor gevallen waar de aansprakelijkheid van Frutova wettelijk niet kan worden uitgesloten, is deze beperkt tot de minimaal wettelijk vereiste aansprakelijkheid en (in elk geval) tot het bedrag van de tussenkomst van haar verzekeraar.

8.2.         Frutova is niet aansprakelijk voor gebreken, zichtbaar dan wel verborgen, aan de Kavels. Frutova is niet de verkoper van de Kavels, tenzij anders vermeld. Eventuele rechten van de gebruiker zullen uitsluitend tegen de Opdrachtgever kunnen worden uitgeoefend.

8.3.         Hoewel Frutova er zorg voor draagt om het Platform zo veel mogelijk beschikbaar te houden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen of onbeschikbaarheid.

8.4.         Frutova kan behoudens opzet niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onvolledigheden in de ten informatieve titel meegedeelde kavelomschrijving. Gebruikers hebben de plicht om Kavels ter plaatse te inspecteren vooraleer zij een bod uitbrengen.

 8.5.         Frutova kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gevallen van overmacht, waaronder diefstal, brand, ongeval en waterschade.

 

 

  1. VARIA

 9.1.         Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Frutova worden gewijzigd door middel van kennisgeving per e-mail aan gebruikers of mededeling bij het inloggen op de account. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op veilingen en biedingen na deze mededeling.

9.2.         De Nederlandse versie van deze voorwaarden heeft voorrang over vertalingen, die louter ter informatie worden verschaft.

9.3.         Als een clausule in deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden door een daartoe bevoegde rechter, dan zal deze bepaling worden vervangen door een bepaling die hetzelfde effect heeft in de mate dat dit wettelijk toegelaten is.

9.4.         Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Door de veiling site te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw bezoek te verbeteren Bekijk onze Privacy- Regels voor meer informatie